Σκαπιτσαριστό Ρόδου

Σκαπιτσαριστό από το λατομείο Καλιθιών Ρόδου